POLÍTICA DE PRIVACITAT - RÈGIM GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

POLITICA PRIVACITAT DE DADES DE TECHNO SUN S.L.O.

Actualitzada el 25 de maig de 2018.

En TECHNO SUN S.L.O. treballem per a garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per a informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra Organització:

Responsable del tractament

L'interessat que faciliti a TECHNO SUN dades de caràcter personal a través d'aquesta plataforma online o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

TECHNO SUN S.L.U.  amb CIF B46295606 i domicili social en C/ Villa de Madrid 32, Polígono Industrial Fuente del Jarro, 46988 Paterna, València.
Telèfon: 963 826 565
Correu electrònic: lopd@technosun.com

Així mateix t'informem que comptem amb un Delegat de Protecció de Dades (DPD) que vela pel compliment de la normativa de protecció de dades en TECHNO SUN.

Les dades de contacte del nostre DPD són:

Consultoría de Territorio y Paisaje S.L.
Plaza del Ayuntamiento 7, 2º 
46002 València
Telèfon: 647036414
Correu electrònic: dpd@coterpa.com

Finalitats del tractament de dades

En TECHNO SUN S.L.O.el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagis facilitat:

 1. Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i gestionar la publicació de consultes i comentaris i fer un seguiment posterior.
 2. Gestionar, en el seu cas, la seva comanda i dur a terme la prestació contractada per l'USUARI, la seva facturació i cobrament.
 3. Gestionar i controlar la cartera de clients.
 4. Valorar i gestionar, si escau, el seu curriculum vitae per a processos de selecció que s'adaptin al seu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.
 5. L'oferta prospectiva de productes i serveis a clients.

Durada del tractament de dades

 • Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservats durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Una vegada finalitzada aquesta relació, en el seu cas, les dades podran ser conservats durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per a donar resposta a aquests, amb un termini màxim d'un any.
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, tret que s'expressi el teu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, en el seu cas, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-los
 • Les dades de curriculum vitae per a processos de selecció seran conservats durant tres mesos.

Legitimació per al tractament de dades

 • La base legal per al tractament de les teves dades de les finalitats 1 a 4 és l'execució de la prestació del servei corresponent.
 • L'oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l'interès legítim empresarial consistent a poder oferir als nostres clients la contractació d'altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe.

No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, podent fer-lo per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

 • La base de l'enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s'ha sol·licitat, podent ser revocat en qualsevol moment. La retirada d'aquest consentiment no afectarà en cap cas a l'execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta fi efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s'hagi revocat.
 • La base per al tractament dels curriculum vitae és el consentiment que ens atorga el candidat en realitzar l'enviament del mateix per a participar en processos de selecció.

Comunicació de les teves dades

Les dades seran comunicades a les següents entitats:

 • A les entitats financeres a través de les que s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les Administracions públiques competents, en els casos previstos en la Llei i per als fins en ella definits.

Els teus drets

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
 • En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren en l'apartat “Responsable del tractament” d'aquesta Política de Privacitat.
 • Enfront de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles en www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que t'assisteixen dirigint-te a aquests organismes.

Dades de tercers

Si facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d'informar-los prèviament de tot el que es preveu en l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en aquest precepte.